GeneralCondition

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

I. Предмет на общите условия

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с възмездното предоставяне на услугата “Интернет чрез кабелна
разпределителна мрежа” от “Уайнет 1” ЕООД (наричано по-долу Оператор ) на неговите Потребители.
2. Операторът осигурява достъпа на Потребителя до Интернет посредством избрана от него услуга, съгласно обявените тарифни планове и
конкретизирана в индивидуалния договор.
3. Ако в индивидуалния договор не е уговорено друго, услугите може да се използват само на едно Потребителско устройство(компютър или
рутер) едновременно, и на две устройства неработещи едновременно.
4. В различните зони на покритие по преценка на Оператора могат да се предоставят само някой от посочените услуги.

II. Инсталиране и оборудване

1.Операторът извършва необходимото, за да осъществи достъпа на Потребителя до Интернет не по-късно от 9 (девет) дни от подписването на
индивидуалния договор с него. За целта Потребителят трябва да разполага с функциониращо компютърно и комуникационно оборудване, и
операционна система с инсталирани драйвери позволяващи ползването на услугата.
2. Потребителят е длъжен да осигури безпрепятствен и денонощен достъп до инсталираните устройства на Оператора, ако те са в рамките на
обитаваната от него сграда, включително при необходимост от първоначална инсталация или подмяна. Потребителят е длъжен да съдейства
по всички възможни начини на Оператора и неговия технически персонал за доброволното уреждане на евентуални спорове с останалите
обитатели на жилищната сграда.
3. Всички активни устройства и кабели, осигурени от Оператора за целите на свързването към Интернет остават негова собственост.
Потребителят е длъжен да не предприема и доколкото зависи от него, да не допуска да се извършват промени в който и да било от
елементите тези устройства и кабели.
4.Потребителят се задължава да уведомява своевременно Оператора за всяко посегателство на трети лица върху оборудването по
предходната точка, както и за настъпили повреди, които пречат на нормалното използване на услугата по договора.

III. Начало, срок и прекратяване на договора

1. Договорът влиза в сила след физическото свързване на Потребителя към локалната мрежа. Сключването на договора е доказателство, че
достъпът до Интернет е осъществен след съвместна проверка на Потребителя и представители на Оператора.
2. Срокът на ползване на услугата се указва в Договора, като действието му се продължава автоматично за нов необвързващ страните
период, ако никоя от тях не поиска прекратяването му.
3. Договорът може да бъде прекратен едностранно по вина на Оператора, при което същият дължи обезщетение на Потребителя в размер на
текущата месечна такса..
4. Потребителят може да иска прекратяване на предоставянето на Услугата, без да обосновава причините за това, като подаде до Оператора
писмено предизвестие за прекратяване. Оператора прекратява предоставянето на Услугата в срок от 20 (двадесет) работни дни от получаване
на горепосоченото писмено предизвестие. В случай, че Потребителят прекрати Договора, преди изтичането на първоначално уговорения
между страните срок, Потребителят заплаща на Оператора дължимата сума за остатъка от неспазения срок по Договора.
5.При постъпила молба от Потребител сключил срочен договор за преместване на нов адрес на ползване на същата услуга и при наличие на
техническа възможност за преместването му от страна на Оператора, то той заплаща такса преместване в размер на 24 лева и подписва нов
срочен договор за същия срок на ползване на услугата на новия адрес.
6. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.
7. Договорът може да бъде прекратен незабавно и без предупреждение от страна на Оператора, в случай на нарушение на изискванията по
раздел VІ, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 от настоящите Общите условия.

IV. Цени и условия на плащане

1. Потребителят заплаща ползването на съответната услуга съгласно индивидуалния договор и Тарифата на Оператора с цените на
предоставяните услуги. Тарифата се вписва с договора.
2. Всички такси се заплащат авансово.
3. Ако съответната услуга не бъде заплатена в срок, достъпът на Потребителя до Интернет се прекратява и той се изключва физически от
мрежата на Оператора, без това да освобождава Потребителя от плащане на дължимите суми до края на срока на договора.
4. Услугата се подновява след заплащане на пълната й стойност и заплащане на такса за повторно включване съгласно действащата Тарифа
на Оператора.Не изконсумирания за съответния месец трафик, включен в тарифния план, не се прехвърля за следващ период.
5. Независимо от т.4 при повишаване на цената на съответната услуга или намаляване на договорните скорости Операторът може да отправи
едномесечно предизвестие до Потребителите си чрез своята уеб страница или по друг начин.

V. Права и задължения на Оператора

1. Да предостави на Потребителя статичен ИП адрес, който е уникален за всеки Потребител.
2. Във връзка с поддръжката на предоставяната услуга Операторът има право да провежда профилактики с максимална продължителност по
един час всяка не по често от 5 пъти в месеца. По време на профилактиките е възможно влошаване качеството на съответната услуга или
временното й прекъсване. Възможно е провеждането на по-голям от предвидения в тези Общи условия брой профилактики, когато такива се
налагат от външните доставчици на услугата към Оператора.
3.При по-продължителна профилактика (над един час) Потребителят следва предварителнода бъде уведомен. Предупреждението за
профилактика се изпраща 24 часа преди събитието, като това не се отнася за случаите, когато профилактика се налага от външните
доставчици на услугата и Оператора не е бил своевременно уведомен.
4.При възникване на проблем, предизвикващ влошаване качеството на съответната услуга, Операторът е длъжен да го отстрани до 24 часа от
подаване на заявката. При независещи от Оператора проблеми – природни бедствия, бури, проблеми в електрозахранването и др. срокът се
удължава с 24 часа след всяко случило се събитие.
5.При непредоставяне на съответната услуга за повече от 10% от заплатения период по вина на Операторa въпреки подаване на заявка по
предходната точка, последният дължи неустойка на Потребитела в размер на 25% от месечната такса.
6.Оператора има право с протокол съставен от него да констатира нарушения във връзка с IP адрес и/или MAC адрес на друг Потребител,
както и тяхното използване.

VI. Права и задължения на Потребителя

1. Потребителят получава достъп до Интернет при сключването на индивидуалния писмен договор.
2. Потребителят се задължава да заплаща в срок всички дължими суми в размерите, предвидени в Общите условия, индивидуалния договор и
действащата Тарифа на Оператора.
3. Потребителят няма право да прекратява едностранно и/или по своя инициатива сключен срочен договор.
4. Потребителят няма право да подава молба за временно спиране на услуга при сключен срочен договор докато трае срока на действието на
договора.
5. Потребителят няма право да извършва смяна на ПОТРЕБИТЕЛЯ – страна по сключен индивидуален договор.
6. Потребителят се задължава при ползване на съответната услуга да спазва нормите на приложимото право и добрите нрави, както и да
спазва закона за авторското право и правата на интелектуалната собственост.
7. Потребителят се задължава да не зарежда, съхранява, разпространява, използва или предава файлове, програми или каквито и да е други
материали, съдържащи компютърни вируси, програми за отдалечен достъп (“троянски коне”), нежелана поща (“spam”) или материали,
насочени към преодоляване, компрометиране или затрудняване дейността на компютри и компютърни информационни системи.
8. При ползване на съответната услугата Потребителят не може да създава затруднения за ползването на услугата или на други услуги от
други Потребители.
9. Потребителят няма право да включва допълнителни устройства, свързани с използването или предоставянето на услугата, без
разрешението на Оператора.
10. Потребителят няма право да променя своя IP адрес и/или MAC адрес. Забранени са всякакви опити за нерегламентирано получаване на
IP адрес и/или MAC адрес на друг Потребител, както и тяхното използване.
11. Потребителят се задължава да не използва услугата за изпращане или получаване на материали с обиден, насилствен или заплашителен
характер, или такива които нарушават поверителност, лична неприкосновеност, авторски права и други права, или такива, изпращането и
получаването на които нарушава законовия ред на страната или съдържа призиви за извършване на насилствени действия.
12. Предоставяната от Оператора услуга не може да бъде предмет на препродажба, предоставяне под наем, предоставяне за възмездно или
безвъзмездно ползване, нито на други правни действия от страна на Потребителя.
13. Предоставяната от Оператора услуга може да бъде предмет на препродажба, предоставяне под наем, предоставяне за възмездно или
безвъзмездно ползване, от страна на Потребителя само след писмено съгласие от страна на Оператора.
14. Потребителят няма право да прониква или получава информация от друг компютър в рамките на мрежата на Оператора без съгласието на
собственика и ползвателя на този компютър.
15. Потребителят се задължава да не използва предоставяната му услуга на повече от един компютър, освен ако това е изрично предвидено в
индивидуалния договор.
16. При наличието на вируси, пречещи на нормалното функциониране на мрежата на Оператора или предоставянето на услугите,
Потребителят е длъжен да отстрани в най-кратък срок съответния вирус. В противен случай Операторът си запазва правото да прекрати
достъпа му до Интернет до отстраняването на проблема.
17. Потребителят е длъжен при необходимост и при наличието на достатъчно основания и съмнения от страна на Оператора, да осигурява
достъп на представители на Оператора до компютъра и до останалата част от комуникационното оборудване за осъществяване на проверки
относно спазването на задълженията му по договора.
18. При нарушение на някое от посочените в раздел VI задължения, Операторът има правото да прекрати достъпа на Потребителя до
Интернет без предупреждение и без право на повторно включване.
19. Потребителят предоставя доброволно на Оператора необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат съхранявани и
обработвани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и останалото действащо законодателство за целите на
предоставяне на услугите, предмет на този договор. Потребителят се съгласява посочените данни да бъдат предоставяни от Оператора на
трети лица – администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел предоставяне на
електронни съобщителни услуги, включително и изготвяне на месечните сметки, кредитна оценка и/или събиране на вземания, дължими по
този договор.

VII. Гаранции и ограничение на отговорностите

1. Операторът не носи отговорност за непредоставянето или некачественото предоставяне на съответната услуга, което се дължи на
неизправност или неправилно функциониране на оборудването на Потребителя или на неговите неправомерни действия.
2. Операторът не носи отговорност пред Потребителя за:загуба, намалена печалба, пропуснати ползи и други щети, претърпени в резултат на
ползването или невъзможността за ползването на съответната услугата;неспособност на Потребителя да изпълнява свои задължения поради
временна невъзможност за ползването на съответната услуга;претенции на трети лица срещу Потребителя, свързани с ползването на услугата
от Потребителя;повреди по комуникационни линии и съоръжения извън контрола на Оператора, причинени в резултат на:
a) прекъсване на електрозахранване, което извежда комуникационните линии от нормална експлоатация;
б) външна неоторизирана интервенция и нанасяне на повреди по комуникационните линии от трети лица;
в) нанасяне на повреди по комуникационните линии в резултат на природни бедствия, аварии и други;
г) ползването от страна на Потребителя на погрешна или неактуалнаинформация от Интернет;
д) вреди, дължащи се на грешки или небрежност на Потребителя.

VIII. Санкции

1. При констатиране на нарушения по точка 7 от глава VІ-та на настоящият договор, Потребителя дължи санкция в размер на 2 /две/ месечни
такси съгласно тарифният план, по който използва услугата, или предплаща услугата си за 6 /шест/ месеца съгласно тарифният си план.
2. При констатиране на нарушения по точка 9 от глава VІ-та на настоящият договор, Потребителя дължи санкция в размер на 3 /три/ месечни
такси, съгласно тарифният план, по който използва услугата.
3.При констатиране на нарушения от страна на Потребителя по т. 1 и т. 2, договорът може да бъде прекратен едностранно от Оператора, при
което същият не дължи обещетение.

IX. Заключителни разпоредби

1. Операторът може да внася промени в Общите условия по предложение на Потребителя или по своя инициатива – при въвеждане на нови
услуги или по други причини.
2. Операторът уведомява Потребителите за изменения на Общите условия.
3. Операторът прави Общите условия публични за Потребителите си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във
всяка своя служба, на територията на която предоставя услугите, през целия период на осъществяване на дейността и предоставя достъп до
тях на Потребителите при сключване на договора.
4. Всички спорни въпроси, които възникнат във връзка с тълкуването и изпълнението на договора между страните, се уреждат от тях чрез
преговори и по приятелски начин, като се правят взаимни отстъпки.
5. В случай че спор между страните по Договора не може да бъде решен по пътя на предходната точка, то тогава спорът се отнася за
решаване от съответния съд по седалището на Оператора, като ще се прилага материалното и процесуално право на Република България.
6. В случай на несъответствие между отделни клаузи в различните документи, съставляващи договора между страните за ползването на
услугата, техният приоритет се определя в следната последователност:
а) анексите към договора;
б) индивидуалния договор;
в) Общите условия.
7. Договорът може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните чрез подписване на анекси.
8. Потребителят приема, че Операторът може да прехвърли отчасти или изцяло правата и задълженията си по договора с него на трето лице,
при което обвързването на Потребителя става с уведомяването му за прехвърлянето от новия Оператор.
9.Страните приемат, че нищожността на някоя клауза от настоящите общи условия няма да влече невалидност на друга негова клауза или на
договора като цяло. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката.

Гр. Пловдив
26.03.2014 г.